Menu:

အမွတ္တရေလးေရးခဲ့ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

KEEP OUR PLANET

Picture
သင္ေနထုိင္ေသာ ကမာၻႀကီ

                          ကြၽန္ုပ္တို႕ေနထိုင္ေသာ ကမာၻႀကီးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွာ တာ၀န္ရွိသည္ ဟုေျပာလွ်င္ ႀကီးက်ယ္လွခ်ည္ ဟုမထင္ပါနဲ႔။ ကမာၻသူ ကမာၻသားျဖစ္ေသာ ကြၽန္ုပ္တို႔ က မိမိေနထိုင္ေသာ ကမာၻႀကီးကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရ ပါလိမ့္မည္။
ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္ပစ္သျဖင့္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ ျဖစ္ရသည္။ ထိုသစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၏ အက်ိဳးဆက္က ကမာၻႀကီးက ပုိမို၍ ပူေႏြးလာေစသည္။
                            စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု ၊ ႏွင့္ ကားမ်ား မွ ထြက္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ကို သစ္ရြက္မ်ားက စုပ္ယူၿပီး ကြၽန္ုပ္တို႔ ရႈရႈိက္ေနေသာ ေအာက္စီဂ်င္ အျဖစ္ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးသည္ ဟု မွတ္သားရပါသည္။ ဤသည္မွာ သဘာ၀က ေပးေသာလက္ေဆာင္ဟုသတ္မွတ္ရပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔ အတြက္အေရးႀကီးေသာ ေအာက္စီဂ်င္ကို ထုတ္ေပးေနေသာ သစ္ပင္မ်ားကို တန္ဖိုးထားအပ္လွေပသည္။
                              ယေန႔ကမာၻႀကီးတြင္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရေတြ ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေတြ
ႀကီးအက်ယ္လုပ္ေနၾကသည္။ မိတ္ေဆြ သင္ေနထိုင္ေနေသာ ကမာၻႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻသားျဖစ္ေသာ သင္ႏွင့္လည္းသက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ကမာၻႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻသားျဖစ္ေသာ ကြၽနု္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းမွာ မိမိ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရပါလိမ့္မည္။


မွတ္ခ်က္။         ။ ရန္ကုန္တိုင္း သတင္းဂ်ာနယ္ မွာ ေကာက္ႏွတ္ေဖၚျပပါသည္။

                                                                      ကြၽႏု္ပ္အေၾကာင္း

ေထရဝါဒဗုဒၡဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္သူ၊
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း
ကြန္ဒိုလီဇာ႐ိုက္ဇ္ ကိုေလးစားအားက်သူ။
ဗုဒၡဘာသာဝင္အမည္ခံ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားကို မႏွစ္ျမိဳ႕သူ။
ဘာသာေရးအေၾကာင္း၊ သဘာဝတ္ပတ္ဝန္းက်င္ အေၾကာင္း
ေျပာလာလွ်င္ လူျပိန္းမ်ားက ေၾကာင္ေနတယ္လို႕ အထင္ခံရသူ။
ရခိုင္လူမ်ိုးျဖစ္ရသည္ ကို ဂုဏ္ယူသူ။

Read More

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ၊ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
(Global Warming, Climate Change & Environmental Management)

                               ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ  (Global Warming)  ျပႆနာကို ယေန႔လူသားတိုင္း ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။ အိုဇုန္းလႊာ ေပါက္ျခင္း၊ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ (Green House Gas) ထုတ္လႊတ္မႈျမင့္မားလာျခင္း၊ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ား အလြန္အကြၽံထုတ္လုပ္သံုးစြဲျခင္း၊ ေလာင္စာဆီသံုးစက္မႈယာဥ္မ်ား မ်ားစြာအသံုးျပဳျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားအလြန္အကြၽံခုတ္ထြင္ျခင္း၊ ေရသယံဇာတ၊ ေျမသယံဇာတမ်ားယိုယြင္းပ်က္စီးလာျခင္း ႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ား အလြန္အကြၽံအသံုးျပဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား အျဖစ္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အပူအေအးလြန္ကဲျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္း မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေျမငလွ်င္မ်ားလႈပ္ျခင္းစေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္မ်ားကို လူသားတို႔ ခံစားေနၾကရသည္။      Read More
                  

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေနာက္ကြယ္မွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓါတ္ေငြ႕ ႏွင့္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႈ

                             ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရွင္သန္ေနထိုင္ေသာ ကမၻာႀကီး၏အပူခ်ိန္မွာ ၂၀ရာစုအလယ္ပိုင္းကာလမွ စတင္၍ သမုဒၵရာ၊ ေလထုႏွင့္ ကမၻာ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္အပူခ်ိန္မ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္ျမင့္မား လာေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာက္ေခာတ္၊ ေၾကးေခာတ္မွသည္ ယေန႔နည္းပညာေခာတ္အထိ လူသားတို႔မွာ မရပ္နားေသာ စက္မႈသိပံတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျဖင့္ ခရီးႏွင္လာခဲ့ၾကရာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာ ခံစားၾကရသလို ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရနံ၊ ေက်ာက္မီးေသြးစေသာ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ (Fossil Fuel) မ်ား ပိုမိုေလာင္ကြၽမ္းျခင္းျဖင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (CO2)ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာခဲ့သည္။ စက္မႈ၊ သိပံၸတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လူသားမ်ားအပါအ၀င္ သတၱ၀ါ မ်ားရွင္သန္ေနထိုင္ရာ ကမၻာႀကီး၏ေဂဟစနစ္ (Ecosystem) တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းလာေနသည္။ ၄င္းျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အဓိကတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။           Read More