Menu:

အမွတ္တရေလးေရးခဲ့ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

တို႕ခ်စ္တဲ့ ကမာၻ

ပိုေကာင္းတဲ့ ကမာၻတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြ ခိုင္မာဖြံ႕ ျဖိဳးပါေစ။

 ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္း


၁။ေမး ။ ဘာေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာပါသလဲ။

ေျဖ။   ။ လူသားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ားအျပားေၾကာင့္ အလြန္မ်ားျပားေသာ ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ကမာၻေလထုထဲ သို႔ေရာက္ရွိကာ ကမာၻႀကီးပူေႏြး မႈကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ကဲ့သိုေသာ ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ေလထုထည္းတြင္ ထုထည္ႀကီးမားလာကာ ပံုမွန္အားျဖင့္ အာကာသထဲသို႕ ထြက္ရွိသြားသည့္ အပူဓါတ္မ်ားကို  ပိတ္ေလွာင္ထား၍ ျဖစ္သည္။၂။ ေမး ။ ဖန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႔ဆိုတာဘာေတြလဲ။
    
ေျဖ။    ။ ဖန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႕ အမ်ားအျပားသည္  သဘာ၀အတိုင္းျဖစ္ေပၚသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရေငြ႕ ၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ၊ မီသိန္း ဓါတ္ေငြ႕ ၊ နိုက္ထရစ္ေအာက္ဆိုဒ္ ႏွင့္ အိုဇုန္းဓါတ္ေငြ႕ စသည္တို႔့ျဖစ္သည္။


၃။ ေမး ။  ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈက လူသားေတြနဲ႕ ဘယ္လို    ဆိုင္ပါသလဲ။

ေျဖ။   ။ လူသားတို႕၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမၻၻာႀကီးအား လူသာမ်ား မလြမ္းမိုး မီကာလ မ်ားတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္လဲမႈမွာ သဘာ၀အင္အားစုမ်ားေၾကာင့္ သာျဖစ္ေပၚေစသည္။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေပၚလာျပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထြန္းကားလာေသာ အခါ ယင္းအေျခ အေန အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လာသည္။ ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီ အထိ  လူသားတို႔ေၾကာင့္ ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ား မျဖစ္ေပၚခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ လူႈဦးေရ တိုးပြားလာမႈ  ၊ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာမႈ ၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို စက္ရံုမ်ား သဖြယ္ အသံုးခ်လာမႈႏွင့္ ရုပ္<ကင္းေလာင္စာမ်ား အလြန္အကြၽံ သံုးစြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေသာအခါ ေလထုထဲတြင္ ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ား လြန္ကဲစြာ ျဖစ္တည္လာ၍ကမၻၻာပူေႏြး မႈကိုျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။